📔Địa chỉ hợp đồng

Địa chỉ hợp đồng của beCOIN là gì?

Địa chỉ hợp đồng BSC (BEP20): https://bscscan.com/address/0x8F081Eb884Fd47b79536D28E2DD9d4886773F783

Địa chỉ hợp đồng ETH (ERC20): https://etherscan.io/address/0x8F081Eb884Fd47b79536D28E2DD9d4886773F783

Last updated