🎆

Phân phối Token

Tổng cung tối đa

Tổng cung tối đa: 1 tỷ

Lượng cung lưu thông

Lượng cung lưu thông: 13 triệu (bao gồm 2 triệu cho airdrop) - Cập nhật 3/2022.
Phân phối Token
Token được phân phối theo tỷ lệ sau:
  • Token huy động từ cộng đồng: 20%
  • Các nhà đầu tư chiến lược: 0.6%, từ 10/2021 (thời gian khóa 08 tháng, sau đó trả dần trong 06 tháng kế tiếp)
  • IDO trên Bitbns / Ascent: 1.3%, vào 11/2021 (không vesting)
  • Bán Token Vòng 2: 5%, vào Quý 2/2022 (không vesting)
  • Bán Token Vòng 3: 3.1%, vào Quý 4/2022 (không vesting)
  • Người sáng lập: 20%, thời gian khóa 24 tháng, sau đó trả dần trong 12 tháng kế tiếp
  • Đội ngũ: 15%, thời gian khóa 36 tháng, sau đó trả dần trong 24 tháng và vốn hóa thị trường> 300 triệu đô la
  • Cố vấn: 2%, thời gian khóa 24 tháng, sau đó trả dần trong 12 tháng
  • Quỹ dự phòng: 33% tổng cung tối đa. Trong đó, 25% vào tháng 06/2022; 25% vào tháng 12/2022; 25% vào tháng 06/2023; 25% vào tháng 12/2023;
Quỹ dự phòng được sử dụng cho:
- Dự trữ vốn cho các dịch vụ Mua trước Trả sau, khi cầu và cung vốn trong dòng tiền của Quỹ không cân bằng
- Dự trữ cho nhà đầu tư chiến lược về lâu dài
Quỹ dự phòng hoặc các quyết định quan trọng khác sẽ do Cộng đồng quyết định.