🪢

Niêm Yết

beCoin niêm yết trên sàn Bitbns.com

beCoin niêm yết trên Pancakeswap và Uniswap

beCoin niêm yết trên Nomics

❗️ Để tránh scam, hãy click vào link trên để giao dịch hoặc dán địa chỉ hợp đồng của becoin thay vì chỉ tìm tên.
Địa chỉ hợp đồng: 0x8F081Eb884Fd47b79536D28E2DD9d4886773F783