Cách kết nối ví trên beLending của bePAY?

Kết nối nhanh chóng dễ dàng

Kết nối ví MetaMask trên beLending

Truy cập beLending chọn Connect Wallet
Nền tảng beLending
Xác nhận để tiến hành kết nối ví MetaMask
Kết nối ví Metamask