Cách chỉnh sửa hồ sơ cá nhân trên chợ bePAY NFT Marketplace?

Cập nhật thông tin cá nhân nhanh chóng

Thay đổi hồ sơ cá nhân

Bước 1: Đăng nhập và kết nối ví của bạn với bePAY
Bước 2: Chọn mục chỉnh sửa thông tin
Chỉnh sửa thông tin
Bước 3: Chọn cập nhật để lưu thông tin của bạn
Cập nhật thông tin