Cách kiểm tra thông tin bộ sưu tập, NFT sở hữu, Lịch sử giao dịch?

Kiểm tra nhanh chóng và minh bạch

Bước 1: Đăng nhập và kết nối ví với bePAY

Bước 2: Chọn NFT của tôi hoặc Trang cá nhân

Bước 3: Kiểm tra thông tin cá nhân sở hữu

  • Bộ sưu tập: Tất cả những bộ sưu tập mà bản sở hữu

  • Đơn hàng: Những NFTs đã mua: bao gồm cả thanh toán hoàn tất và chưa thanh toán hoàn tất

  • Sở hữu: Tất cả những NFTs bạn đang sở hữu

  • Lịch sử bán: Lịch sử bán NFTs

Last updated