Cách kiểm tra thông tin bộ sưu tập, NFT sở hữu, Lịch sử giao dịch?

Kiểm tra nhanh chóng và minh bạch
Bước 1: Đăng nhập và kết nối ví với bePAY
Bước 2: Chọn NFT của tôi hoặc Trang cá nhân
Kiểm tra NFT cá nhân sở hữu
Bước 3: Kiểm tra thông tin cá nhân sở hữu
  • Bộ sưu tập: Tất cả những bộ sưu tập mà bản sở hữu
  • Đơn hàng: Những NFTs đã mua: bao gồm cả thanh toán hoàn tất và chưa thanh toán hoàn tất
  • Sở hữu: Tất cả những NFTs bạn đang sở hữu
  • Lịch sử bán: Lịch sử bán NFTs
Kiểm tra thông tin NFT sở hữu