Cách thanh toán tiếp các đợt tiếp theo?

Tự do tài chính, mua hàng một cách dễ dàng
Tại mục My NFTs chọn Purchases
Chọn NFT cần thanh toán và thời gian phải thanh toán đợt tiếp theo
Thanh toán tiếp các đợt
Chọn Pay để thanh toán đợt tiếp theo (Có thể thanh toán trước hạn)
Chọn Pay để thanh toán
Xác nhận và thanh toán phí Gas
Xác nhận và thanh toán phí Gas
Thanh toán hoàn tất sẽ có thông báo và thời gian thanh toán đợt tiếp theo
Hoàn tất thanh toán đợt tiếp theo