Cách thanh toán tiếp các đợt tiếp theo?

Tự do tài chính, mua hàng một cách dễ dàng

Tại mục My NFTs chọn Purchases

Chọn NFT cần thanh toán và thời gian phải thanh toán đợt tiếp theo

Chọn Pay để thanh toán đợt tiếp theo (Có thể thanh toán trước hạn)

Xác nhận và thanh toán phí Gas

Thanh toán hoàn tất sẽ có thông báo và thời gian thanh toán đợt tiếp theo

Last updated