Cách truy cập beLending của bePAY?

beLeding dApp là ứng dụng cho phép người dùng DEFI cho vay stablecoin của họ vào bePAY BNPL Pool, bao gồm nhưng không giới hạn (USDC, USDT, DAI, USDP,...) và kiếm lợi nhuận từ nền tảng này.

Truy cập bePAY NFT Marketplace

Chọn mục Lend để truy cập

Giao diện nền tảng beLending

Last updated