Cách tạo NFT đầu tiên trên bePAY NFT Marketplace?

Tự tạo cho mình những NFT cá nhân riêng biệt và cá tính nhất

Bước 1: Đăng nhập và kết nối ví của mình trên bePAY

Bước 2: Chọn “Tạo NFT” để bắt đầu tạo một NFT

Bước 3: Lựa chọn loại tiêu chuẩn NFT theo nhu cầu của bạn

Bước 4: Điền thông tin cơ bản cho NFT muốn tạo

 • Tải ảnh lên: Lựa chọn file mà mình muốn tạo thành NFT và có hỗ trợ rất nhiều định dạng tùy theo sở thích.

 • Tên: Đặt tên cho NFT.

 • Mô tả: Thêm mô tả cho NFT.

Bước 5: Chọn Collection cho NFT

Bước 6: Đặt thuộc tính cho NFT (nếu có)

Bước 7: Định giá cho NFT dựa theo tiêu chí TRUPPA

 • T – TANGIBILITY: Tính hữu hình

 • R – RARITY: Độ khan hiếm

 • U – UTILITY: Tính tiện ích

 • P – POPULARITY: Mức độ phổ biến

 • P – PROFITABILITY: Khả năng sinh lời ra dòng tiền

 • A – ABILITY OF DEVELOPMENT: Tiềm năng phát triển

Bước 8: Điền giá bán mong muốn

Bước 9: Tùy chọn người trả phí khởi tạo NFT

 • Bật: NFT chỉ được mint trên chợ NFT của bePAY và người tạo sẽ không mất phí GAS để tạo mà người mua sẽ trả phí đó.

 • Tắt: NFT sẽ được mint trên mạng blockchain BSC và người tạo sẽ trả phí GAS.

Bước 10: Nhập số lượng NFT muốn Mint ( Đối với tùy chọn Mulitiple, muốn mint NFT với nhiều bản)

Bước 11: Phí bản quyền: phần trăm trên giá trị NFT trả cho người sở hữu NFT khi người mua sử dụng NFT đó

Bước 12: Chọn Create item và Xác nhận thanh toán phí Gas

Bước 13: Ký xác nhận

Thông báo tạo thành công và bạn có thể bấm View you NFT để xem lại NFT của mình vừa tạo

Last updated